Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

Článok I – Úvodné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky vydáva spoločnosť:
beneficium s.r.o., so sídlom, Kopčianska 10, 851 01 Bratislava IČO: 46 653 023, DIČ: 2023508025, IČ DPH: SK 2023508025, ktorá je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 81086/B, e-mailová adresa: kontakt@rakusko.sk, tel.: +421 2 2067 4303.

Orgán dozoru: Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, 820 07 Bratislava.

Všeobecné obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzatvorenej medzi spoločnosťou beneficium ako dodávateľom a zákazníkom ako objednávateľom. Objednávateľom je fyzická osoba, ktorá si u dodávateľa objednáva službu súvisiacu so spracovaním úpravou a prekladom životopisu zákazníka, alebo ním určenej osoby do nemeckého jazyka.

Článok II – Predmet zmluvy

Dodávateľ sa na základe zmluvy zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu súvisiacu so spracovaním úpravou a prekladom životopisu zákazníka, alebo ním určenej osoby do nemeckého jazyka a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za služby dohodnutú cenu.

Článok III – Objednávka, uzavretie zmluvy, dodanie služby

1. Objednávka musí obsahovať určenie druhu služby, jazyk vyhotovenia, rozsah a cenu služby. Objednávku môže objednávateľ zadať elektronicky, vyplnením formulára na internetovej stránke dodávateľa, Zaslaním e-mailu s potrebnými údajmi na adresu dodávateľa, telefonicky, alebo osobne priamo v sídle dodávateľa.

2. K uzavretiu zmluvy dochádza prijatím objednávky zo strany dodávateľa prostredníctvom vyplneného formuláru na webovej stránke dodávateľa, e-mailom / telefonicky, v prípade, ak sa strany dohodli na e-mailovej / telefonickej komunikácii, pričom zmluva je uzavretá odoslaním e-mailu dodávateľa potvrdzujúcim prijatie objednávky objednávateľovi.

3. Dodávateľ je povinný dodať službu objednávateľovi v termíne podľa objednávky. Ak dodávateľ nemôže dodať službu v dohodnutom termíne, oznámi to objednávateľovi, spolu s novým termínom dodania služby. Ak sa službu nepodarí zabezpečiť ani v dodatočnej primeranej lehote, objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. Ak objednávateľ pri uzavretí zmluvy výslovne informoval dodávateľa, že má záujem len na včasnom dodaní služby, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na dodanie služby. Dodávateľ vráti objednávateľovi už zaplatenú cenu za službu bez zbytočného odkladu najneskôr do 14 dní na určený bankový účet.

4. Dodanie služby sa uskutoční elektronicky. Životopis objednávateľa, alebo ním určenej osoby v nemeckom jazyku spolu s faktúrou bude uložený na webovom portáli dodávateľa (job.rakusko.sk), ku ktorému má odberateľ prístup zabezpečený jeho prihlasovacími údajmi (login a heslo). Na žiadosť objednávateľa mu dodávateľ zašle spracovaný životopis na ním určenú e-mailovú adresu.

Článok IV – Práva a povinnosti strán

1. Objednávateľ udeľuje svoj výslovný a neodvolateľný súhlas na začatie poskytovania služieb pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potvrdzuje, že bol poučený o tom, že udelením súhlasu so začatím poskytovania služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy stráca právo na odstúpenie od zmluvy v zmysle zákona č. 102/2014 Z.z.

2. Dodávateľ je povinný upozorniť objednávateľa na nekvalitný podkladový materiál k životopisu, pričom dodávateľ je oprávnený prerušiť alebo pozastaviť práce, kým objednávateľ podklady nedoplní alebo neopraví. Dodávateľ nezodpovedá za nedostatky prekladu spôsobené nevhodným alebo chybným podkladovým materiálom či nesprávnymi pokynmi objednávateľa, ak na túto skutočnosť dodávateľ objednávateľa vopred upozornil a objednávateľ na ich použití napriek výhradám dodávateľa trval.

3. Dodávateľ nezodpovedá za prípadné porušenia práv chránených autorským právom.

Článok V – Storno objednávky a odstúpenie od zmluvy

1. Objednávateľ je oprávnený stornovať objednávku kedykoľvek do času jej prijatia zo strany dodávateľa v zmysle bodu 2 Článku III týchto všeobecných obchodných podmienok.

2. Objednávateľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb a služieb súvisiacich s procesom prekladu životopisu, keďže ide o prípad začatia poskytovania služby resp. poskytnutia služby pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy v súlade s §4 ods. 6 a §7 ods. 6 písm. a) zákona č. 102/2014 Z.z.

3. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od zmluvy o poskytovaní služieb súvisiacich s procesom prekladu životopisu, ak zdrojový súbor obsahuje údaje, ktoré sú urážlivé, obscénne alebo v rozpore s právnymi predpismi. Ak sa dodávateľ dozvedel o týchto skutočnostiach až po tom, čo bol preklad zadaný poverenému prekladateľovi a zo strany povereného prekladateľa už došlo k plneniu, dodávateľ má nárok na zaplatenie ceny prekladu vykonaného do času odstúpenia od zmluvy, a to za každú začatú normostranu prekladu a tento nárok započítať voči nároku objednávateľa na vrátenie ceny prekladu, ak už bola zaplatená.

Článok VI – Cena a fakturácia

1. Ceny poskytovaných služieb sú stanovené na základe cenníka služieb platného v čase uzavretia zmluvy alebo na základe osobitnej cenovej kalkulácie.

2. Dodávateľ je oprávnený požadovať od objednávateľa uhradenie preddavku až do výšky 100 % z ceny služby. Splatnosť preddavku je 5 dní odo dňa objednania služby. Do času zaplatenia preddavku nie je dodávateľ povinný poskytnúť službu resp. začať s jej poskytovaním.

3. Po dodaní služby vystaví dodávateľ daňový doklad (faktúru)

Článok VII – Zachovanie mlčanlivosti a ochrana osobných údajov

1. Zadaním objednávky udeľuje objednávateľ (fyzická osoba) súhlas so spracovaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke so zámerom vybavenia objednávky, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy. Dodávateľ spracováva osobné údaje objednávateľa (fyzickej osoby) na účely splnenia zmluvy a plnenia záväzkov voči objednávateľovi, a to pri kontaktovaní objednávateľa v súvislosti s vybavovaním zákazky, poskytnutím služby a vystavením faktúry. Dodávateľ zodpovedá za to, že osobné údaje objednávateľa nebudú použité na iné účely, ako bolo dohodnuté, s výnimkou ak ide o splnenie zákonnej povinnosti dodávateľa podľa všeobecne platných právnych predpisov (daňový úrad, policajný orgán, iné štátne orgány), alebo osobám, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie zákazky (najmä prekladateľ). Databáza osobných údajov je chránená pred poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Dodávateľ spracováva osobné údaje objednávateľa v tomto rozsahu: meno a priezvisko, adresa bydliska, e-mailová adresa, kontaktné telefónne číslo.

Článok VIII – Reklamácia

Reklamáciu uskutočnenej služby je objednávateľ povinný uplatniť u dodávateľa písomne poštou na adresu sídla dodávateľa, alebo elektronickou poštou (e-mailom na office@translata.sk) bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 3 pracovných dní odo dňa jej poskytnutia, v opačnom prípade nároky vyplývajúce zo zodpovednosti za chyby sú uplatnené oneskorene a zanikajú. V reklamácii služby je nutné uviesť číslo objednávky/zmluvy, popísať dôvod a charakter chýb, prípadne doložiť existenciu chýb záznamom. V prípade oprávnenej reklamácie je dodávateľ povinný zabezpečiť na vlastné náklady nápravu v primeranej lehote, prípadne poskytnúť objednávateľovi zľavu z ceny služby. V prípade sporu o dôvodnosť reklamácie posúdia reklamovanú zákazku nezávislí dodávatelia. Výsledok posudku sa oznámi objednávateľovi spolu s oznámením o vybavení reklamácie.

Článok IX – Riešenie sporov

Objednávateľ s dodávateľom sa dohodli, že v súvislosti s akýmikoľvek spormi platí právny poriadok Slovenskej republiky. Akékoľvek spory budú prednostne riešené vzájomnou dohodou a v prípade, že sa nepodarí dosiahnuť zmierne riešenie sporu, bude spor podliehať výlučnej právomoci slovenských súdov.

Informácia pre spotrebiteľa o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „ARS“): Ak nie je objednávateľ spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že dodávateľ porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na dodávateľa so žiadosťou o nápravu. Ak dodávateľ žiadosť objednávateľa zamietne, alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie, má objednávateľ právo podať subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len „subjekt ARS“) v zmysle zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „Návrh“). ARS sa netýka sporov, kde vyčísliteľná hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjektom ARS je Slovenská obchodná inšpekcia, alebo iná právnická osoba zapísaná do zoznamu subjektov ARS vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky. Návrh môže objednávateľ podať u subjektu ARS v listinnej podobe, v elektronickej podobe, alebo ústne do zápisnice. Návrh môže objednávateľ podať aj prostredníctvom formuláru dostupného na webovom sídle SOI www.soi.sk, alebo prostredníctvom platformy ARS dostupnej na webovej stránke EÚ http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. ARS vedené Slovenskou obchodnou inšpekciou je bezodplatné, iný subjekt ARS môže od objednávateľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS maximálne do výšky 5 EUR s DPH. Subjekt ARS ukončí ARS v zásade do 90 dní odo dňa jeho začatia.

Článok X – Záverečné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy uzavretej medzi dodávateľom a objednávateľom a sú pre obe strany záväzné. Právne vzťahy založené zmluvou sa budú riadiť ustanoveniami zmluvy, individuálne dohodnutými podmienkami, ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a príslušnými právnymi predpismi. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami týchto všeobecných obchodných podmienok a dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. Spoločnosť beneficium s.r.o. si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky. Akékoľvek zmeny týchto všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na internetovej stránke www.rakusko.sk. Právne vzťahy vyplývajúce zo zmluvy sa spravujú vždy všeobecnými obchodnými podmienkami účinnými v čase záväznej objednávky.